Konwent 2023 odbędzie się od 7 do 13 sierpnia w Rogowie

Regulamin

Uczestnictwo w konwencie wiąże się z zapoznaniem się i stosowaniem do postanowień niniejszego regulaminu:
 1. Każdy uczestnik przy wejściu na konwent będzie zobowiązany potwierdzić znajomość regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie przez złożenie swojego podpisu na odpowiedniej liście. Podpisanie listy uczestników jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego bezwarunkowego przestrzegania. Każda osoba, która w dowolnej formie i przez dowolnie długi czas bierze udział w konwencie (w tym także goście, obserwatorzy itp.) zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.

 2. Za osobę niepełnoletnią regulamin podpisuje jej opiekun prawny. Osoby niepełnoletnie kończące 16 rok życia w roku, w którym odbywa się konwent, przybywające bez opiekuna prawnego są obowiązane dostarczyć podpisaną przez swego opiekuna prawnego zgodę na uczestnictwo w konwencie wraz ze wskazaniem z imienia i nazwiska swojego pełnoletniego opiekuna spośród innych uczestników. Zgoda ta jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego złamania.

 4. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów i postanowień organizatorów obowiązujących w miejscach stanowiących teren konwentu, w tym w domu kultury i szkole, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 5. Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

 6. Uczestnicy konwentu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wypadki powstałe w wyniku działania uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy.

 7. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.

 8. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.

 9. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników bądź osób trzecich, bądź łamiące postanowienia niniejszego regulaminu – mogą być ukarane usunięciem z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu uiszczonej należności za pobyt. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników konwentu - ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.

 10. W szczególności nadużywanie napojów alkoholowych lub środków odurzających może spowodować wyciągnięcie konsekwencji przez organizatorów, aż do usunięcia z konwentu, bez zwrotu należności za pobyt.

 11. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

 12. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy.

 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 14. O sprawach nie uwzględnionych w regulaminie decydują organizatorzy.

 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania regulaminu i programu konwentu.